شیر زانویی

اکتبر 24, 2019
سه راه کوپلی 90 درجه
اکتبر 24, 2019
زانو روپیچ کوپلی 90 درجه
اکتبر 24, 2019