شیر مستقیم کوپلی(دسته پروانه ای)

اکتبر 24, 2019
سه راه کوپلی 90 درجه
اکتبر 24, 2019
زانو 90 مساوی پرسی
اکتبر 24, 2019